Unionen, SIF

Roland Funk som under flera år varit aktiv i SIFs klubbstyrelse har skrivit följande om SIF-klubbens arbete:

Facklig verksamhet på LMV/LMT under 60 år.

Under arbetet med att skapa ett museum som visar företaget LMV, Lidköpings Mekaniska Verkstads AB och senare LMT:s historia framkom önskemål att dokumentera den fackliga tjänstemanna-rörelsen på företaget.

Med utgångspunkt från den begränsade dokumentation som finns kvar om den tidigaste klubbverksamheten och egna efterforskningar kommer här ett försök att spara några av de viktigaste punkter där facket medverkat.

Lite bakgrundsfakta:

 • 1920 Bildades SVT Sveriges Verkstäders Tjänstemanna-förening
 • 1932 Ändras namnet till SIF och första klubben inom förbundet bildas, Götaverkssektionen.
 • 1936 SIF omorganiseras. Distriktsindelning fastställs vilket innebär att cirka 250 ortsvisa avdelningar skapades. Bland annat sektion 33 i Lidköping dit LMV fördes.
 • 1938 12 dagars semester införs.
 • 1942 SIF:s första riksavtal (Verkstadsavtalet) om allmänna anställningsvillkor. SIF:s arbetslöshetskassa inrättas.
 • 1963 Storavdelningar inrättas. 250 avdelningar blir 27 storavdelningar.
 • 1965 Avdelning 12 i Skövde med Gunnar Söderlund som regionchef (1965-1988) bildas.
 • 1970 SIF 50 år. Sture Lindqvist är förbundsordförande.
 • 1974 LAS, lagen om anställningsskydd tillkom.
 • 1976 MBL, Medbestämmandelagen tillkom.
 • 1991-92 Kraftig arbetslöshet bland industritjänstemän. SIF har över 7% arbetslösa medlemmar.

LMV, som på 1940-talet tillhörde avdelning 33 i Lidköping, hade ingen egen klubb utan antagligen en ansvarig kontaktperson som tillsammans med avdelningen skötte den lokala verksamheten.

Ordförande 1944 för avdelning 33 var Erik Guldbrand, som var anställd på LMV, vilket säkerligen underlättade kontakterna för LMV-anställda. Han var också distriktsordförande i Skaraborg. Guldbrand var också den första i Lidköping som fick förbundets förtjänsttecken. De enda som, förutom Gudbrand, fått denna utmärkelse i Lidköping är Roland Funk och Clemens Karlsson som erhöll detta år 2002.

De tidigast skrivelserna är från 1944 och fram till 1949, då egen klubb bildades finns bara ett mindre antal bevarade. Man kan väl också anta att kontakterna mellan fack och företag var betydligt sparsammare än i dag. Man kan se i skrivelser, som utväxlas mellan företag och anställda samt mellan anställda och SIF i Stockholm, att språket var vårdat och mycket artigt och respektfullt från båda sidor.

Lönenivån har i alla tider varit den stora frågan inom företag. I en skrivelse 1945 till avdelning 33 från 13 anställda män i åldrarna 20-24 år begärde de SIF:s hjälp för att få en ordentlig löneförhöjning för denna kategori.

Bland argumenten kan nämnas:

”Men med de löner som nu gälla kan man inte göra rätt för sig som man bör, utan det blir alltså föräldrarna som får sitta emellan. Här måste vara något galet. Man måste dock anse att, pojkar, som uppnått myndig ålder, har rätt att fordra så pass betalt att de kunna försörja sig själva. Att de också kan ha rätt att gifta sig och sätta bo bör kanske inte nämnas i detta sammanhang. Någon kontorsanställd vid LMV kan näppeligen sätta en sådan tanke i verket förrän tidigast framemot 30-årsåldern.”

Känns argumenten igen även från dagens ungdomar?

Lönerna för gruppen varierade mellan 170 och 240 kronor i månaden. Begärda ökningar låg på cirka 50 kronor.

LMV bildade 1949 en egen klubb med Gunnar Nilsson som ordförande och Karl IvarWetterlind (Kawi) som sekreterare. ”Man ansökte då om kontant bidrag från Avdelning 33 till utgifter som uppstå i samband med klubbens verksamhet.” 50 kronor i egenskap av nybildad klubb och 50 kronor till verksamheten under 1949.

1950 saknas underlag.

1951 Vid årsmötet var Erik Guldbrand ordf. Från verksamheten samma år kan nämnas att vid årets löneförhandling erhöll klubbens 98 medlemmar en löneökning på 107.460 kronor/år vilket motsvarar 18,9% på föregående års löner. Det var inte så dåligt!

1952 Ordförande Erik Guldbrand, sekreterare Erik Gustavsson. Löneförhandlingarna detta år gav 19,3% för 144 medlemmar.

1953 Ordförande Erik Guldbrand, sekreterare Erik Gustavsson. Förslag till grupplivförsäkring för tjänstemännen vi LMV från Förenade Liv. Löneökningarna detta år stannade vid blygsamma 3,98% för 144 medlemmar.

1954 Ordförande Erik Guldbrand, sekreterare Erik Gustavsson. Löneökningarna detta år stannade vid 4,1% för 128 medlemmar, män 3,5% och kvinnor 6;8%. Tre fria sommarlördagar mot förlängd arbetstid av en kvart per dag under motsvarande tid har utverkats. Klubben ansökte även om bidrag för två kurser i engelska språket under ledning av Miss D. Bateman. Förslaget om gruppförsäkring var klart och anmälan skulle vara inne senast den 27 december 1954.

Ersättning om lönen översteg 6000 kr/år. Kapitalbelopp vid dödsfall utom arbetet 10.000 kr.

Kapitalbelopp vid invaliditet utom arbetet 40.000 kr. Dagersättning från och med 94:e dagen i 730 dagar. Vid olycksfall utom arbetet 7 kr. Premien var 21 kr/år.

1955 Ordförande Erik Guldbrand, sekreterare Erik Gustavsson.

Vid den avskedsfest, som anordnades av LMV på Sjölunda med anledning av direktör Ekholms avgång som chef för LMV, representerades klubben av Erik Guldbrand och Erik Gustavsson som överlämnade blommor från klubben.

Beslöts om 6 lediga sommarlördagar samt tiden för deras inarbetning. Löneförhandlingen gav 12,7%. Medlemsantalet var 135 personer.

1956 Ordförande Erik Guldbrand, sekreterare Börje Gärdefors.

1957 Ordförande Erik Gustavsson, vice ordförande Isidor Therén, sekreterare Anders Larsson.

Man ser en ökning av olika förslag och avtal som strömmar in från förbundet och andra myndigheter och det ger naturligtvis mer arbete åt styrelsefunktionärerna. Det ökar ytterligare under 1958.

1958 Ordförande Erik Gustavsson, sekreterare Anders Larsson.

I december 1958 kom en förfrågan från SIF-klubben i Hofors om det fanns något intresse för ett samarbete mellan SIF-klubbarna inom SKF-koncernen. Ett sådant samarbete hade tydligen funnits tidigare. Intresset fanns från alla klubbar men ekonomin lade i detta skedet hinder i vägen och om samarbete kom till stånd mer än brev och telefonledes framgår inte av dokumenten som finns bevarade.

1959 Ordförande Erik Gustavsson, vice ordförande Lars Sellermark, sekreterare Anders Larsson.

Löneutbetalning via checkkonto var aktuellt och för- och nackdelarna ventilerades. Bland annat framkom att Posten och mindre affärer inte accepterade checken som betalning.

1960 Ordförande Erik Gustavsson, vice ordförande Lars Sellermark, sekreterare Anders Larsson.

1961 Ordförande Erik Gustavsson, vice ordförande Lars Sellermark, sekreterare Anders Larsson.

1962 Ordförande Erik Gustavsson, vice ordförande Stig Jacobsson, sekreterare Uno Peterson.

1964 Ordförande Valter Sköld.

1965 Ordförande Valter Sköld, vice ordförande Stig Jacobsson, sekreterare Uno Peterson.

1966 Ordförande Valter Sköld.

1967 Ordförande Valter Sköld.

1968 Ordförande Valter Sköld.

1969 Ordförande Valter Sköld.

1970 Ordförande Valter Sköld, vice ordförande Uno Peterson. 255 medlemmar vid årets slut, en medlemsökning med 24 personer under året varav 12-14 st från SKF-Malcus i Halmstad. Koncernträff i Katrineholm.

1971 Ordförande Walther Jaffe, vice ordförande K.G. Lennartson.

Ett restidsavtal för serviceteknikerna tillkom under året. Det är ett avtal som under många år kom upp till diskussion och tolkades på många sätt långt in på 90-talet. Kontorsavdelningsnämnd bildas. Nämnden skall behandla frågor som sorterar under företagsnämndsavtalet och stimulera till att aktivera medlemmarnas intresse för dessa frågor. Klubben fick under året en klubblokal och inköpte möbler till denna för 1000 kr.

1972 Ordförande Walther Jaffe, vice ordförande K.G. Lennartson.

Medlemsantal 274 st. Farhågor för en för snabb ökning av antalet anställda kommer fram. Klubbexpeditionen började med öppettider 2 timmar per dag. SKF-koncernnämnd inrättas. Walther Jaffe ordinarie och Kurt Göransson suppleant från SIF-LMV.

1973 Ordförande Walther Jaffe, vice ordförande K.G. Lennartson.

Fackförbunden får rätt att utse ledamot i bolagsstyrelserna från och med 1974. Utbildning för detta genomförs under 1973. Walther Jaffe deltar.

1974 Ordförande Walther Jaffe, vice ordförande K.G. Lennartson. Walther Jaffe var vice ordförande i SIF-Skaraborg avdelning 12.

Lagen om anställningsskydd, LAS, tillkom under året.

Stort intresse bland medlemmarna för införande av flextid. Vid ett klubbmöte, där företagets personalchef var inbjuden, uttalade han att ”flextidsfrågan” var ett jippo i stil med kontorslandskap och för att arbeta effektivt måste man kunna träffa alla tjänstemän samtidigt”. Vi vet ju hur det gick men farhågorna var många.

Löneförhandlingen gav totalt 14,53%.

Under året kom oroande signaler om minskad orderingång och företaget varslade att om inte läget förbättras uppkommer ett minskat personalbehov. Man räknade med att lösa det genom naturlig avgång. En partssammansatt arbetsgrupp bildas för att se över läget.

Walther Jaffe utses till tjänstemännens representant i LMV:s bolagsstyrelse.

1975 Ordförande Walther Jaffe, vice ordförande K.G. Lennartson.

LMV fyller 100 år och de anställda fick en keramiktavla med motiv från Lidköping och produkter tillverkade under åren på LMV. Design Carl-Harry Stålhane.

Ett erbjudande om pension ges till de som har högst 3 år kvar till pensionen. Nivå 72,5%.

På hösten presenterades en ny VD, Rolf Hermansson, som skulle tillträda våren –76.

Årsmötet på hösten präglades av en viss turbulens av olika orsaker vilket bland annat utmynnade i en sluten votering vid val av valberedning!

Direktör Rolf Hermansson redogjorde på årsmötet för kommande omorganisation av företaget.

Det skulle visa sig att även följande år blev det ett stormigt årsmöte.

1976 Ordförande Walther Jaffe, vice ordförande John-Åke Eriksson.

Övertidsblockad utlystes 30 augusti och konfliktutskottet behandlade 9 ansökningar gällande 17 anställda.

En ekonomikommitté inrättades med Torsten Helmstein som ordförande till och med 30 juni, därefter Rolf Hermansson. Ledamöter var därutöver Lars Sellermark LMV, Lars Alsén LMV, Karl-Evert Andersson VK, K.O. Åberg VK samt Roland Funk PTK-L.

7 sammanträden hölls under året.

Löneförhandlingen utmynnade i en central förhandling där resultatet blev att kvinnorna fick 10,8% och männen 7,8% vilket totalt blev 8;63%.

En arbetsgrupp tillsattes under året för att tillsammans med andra företag i Lidköping lägga ett förslag till bildande av en Företags-hälsovårdscentral.

Under verksamhetsåret framkom en hel del kritik mot ledarskapet i SIF-styrelsen och det utmynnade i att ett förslag framlades där John-Åke Eriksson skulle bli ny ordförande. Efter sluten votering valdes John-Åke till ny ordförande.

Efter en livlig diskussion, om vilka som var valbara till styrelsen, vidtog en ny sluten votering mellan Kurt Göransson, Roland Funk och avgående ordförande Walter Jaffe.

En klar majoritet valde då Kurt Göransson omval och Roland Funk nyval till ledamöter i styrelsen.

Ett förslag att Walther Jaffe även skulle lämna sin plats som representant i LMV:s styrelse drogs tillbaka då John-Åke Eriksson meddelade att styrelsens förslag är att han kvarstår som tidigare. Till suppleant för WaltherJaffe i LMV:s bolagsstyrelse föreslogs John-Åke Eriksson.

Det stormiga årsmötet avslutades till sist i någorlunda god ordning.

1977 Ordförande John-Åke Eriksson, vice ordförande Kurt Göransson.