100-års jubileum 1975

Vid företagets 100-års jubileum inbjöds prominenta gäster till en festmiddag på Lidköpings Stadshotell, onsdagen den 14 maj 1975.

Bilden visar gästernas bordsplacering vid middagen.

Fredagen den 23 maj fortsattes firandet med att företagets personal inbjöds till Lidköpings Folkets Park. Där bjöds på underhållning och middag, och dagen avslutades med dans till Svennes orkester. Festen höll på till någon timme efter midnatt.

Samtliga anställda fick en keramiktavla som minne av jubiléet.

Företagets VD, Torsten Helmstein, höll följande tal:

”Herr Landshövding med maka,
Ärade övriga gäster,
Mina Damer och Herrar

Ett industriföretags 100-årsjubileum kan naturligtvis firas på flera olika sätt. Man kan ägna tankarna åt det förflutna, åt de människor som då arbetade för sin framtid, men man kan också ägna tankarna åt vår egen ovissa framtid, varvid man gör jämförelser med det förgångna. Som ett tredje alternativ kan man ju dock stanna upp och tänka på nuet och det är väl just detta som är avsikten med vår jubileumsfest.

När LMV grundades år 1875, var ju Sverige fortfarande ett jordbrukarland. Eftersom redskapen för jordbruket importerades, huvudsakligen från England och Amerika, var det ju rätt naturligt att man i ett av Sveriges största jordbruksområden startade en egen tillverkning av dylika redskap. På så sätt föddes LMV, som fick sin bolagsordning godkänd av statsmakten den 31 maj 1875.

Redan några år senare var LMV engagerad i verktygsmaskinbranschen, man började tillverka svarvar. Eftersom det svenska samhällets omvandling från agrarland till industriland kom igång under andra hälften av 1800-talet, var även verktygsmaskiner en för LMV naturlig utveckling, eftersom verktygsmaskinen är ett oundgängligt redskap för all industriell tillverkning.

Att tillverka redskap för jordbruket eller verktyg för industriell tillverkning har ju i själva verket samma ändamål, nämligen att öka produktionen av för människan önskvärda varor.

Sedan historiens begynnelse har människan också använt sina verktyg för att göra nya och bättre verktyg. Denna mångåriga utveckling har resulterat i våra nuvarande moderna och effektiva verktygsmaskiner. Utan dem skulle vi i dag ej ha varken bilar eller flygplan. Vi skulle ej heller ha några kylskåp eller tvättmaskiner. Verktygsmaskinen är maskinen som bygger maskinerna.

Vad vi här på LMV i dag i första hand kan glädja oss åt är vår centerlesslipmaskin. Den är otvivelaktigt den enda svenska verktygsmaskin som är känd i alla världens industrialiserade länder. Närmare 4000 maskiner finns i dessa länder. Den försäljes under namnet LIDKÖPING och i det sammanhanget kan jag glädja våra ärade gäster från kommunen att någon förväxling av namnet Lidköping med Linköping har aldrig ägt rum i dessa länder som utnyttjar våra maskiner.

Under senare år har vi av vårt moderföretag SKF blivit anförtrodda uppgiften att bli ett centrum för utveckling av slipmaskiner för kul- och rullagertillverkning. Under förutsättning att vi lyckas med detta, så har LMV därmed goda chanser att lägga ytterligare år till den aktningsvärda åldern av 100 år.

Jag nämnde nyss om människans intresse för sina verktyg. Vi möter här sådana egenskaper hos människan som uppfinningsförmåga, arbetsglädje, noggrannhet, men också idoghet och ansvarskänsla. Även om nutidens avancerade verktygsmaskiner i viss mån har utnyttjat vetenskapen, är dock all tillverkning av verktygsmaskiner helt beroende av dessa nyss nämnda ideella och individuella egenskaper hos människan.

Vi har här på LMV förmånen att på alla nivåer ha tillgång till människor med dessa egenskaper, ett förhållande som jag finner angeläget att markera, när vi just nu fyller 100 år. Vi har också i denna bygd en inneboende tävlingslust, och i det sammanhanget behöver jag ju bara hänvisa till bandyklubben Villa. Eftersom LMV till alldeles övervägande del är ett exportföretag som måste konkurrera på en världsmarknad, vill jag till slut uttrycka den förhoppningen att denna tävlingslusta i framtiden måtte leva kvar i Lidköpingsbygden och vid LMV. Med dessa ord ber jag nu få hälsa Er alla hjärtligt välkomna till vårt 100- årsjubileum, och jag föreslår nu att vi dricker en skål för LMV.”

Lidköping den 23 maj 1975